Νέος Αθλητικός Νόμος - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Ανοικτή συζήτηση για θέματα προπονητικής στην Υδατοσφαίριση - Ανταλλαγή απόψεων των προπονητών

Συντονιστής: Lambros10

Νέος Αθλητικός Νόμος - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Δημοσίευσηαπό Lambros10 » Τετ Νοέμ 26, 2014 1:39 pm

Σε διαβούλευση τίθεται απο σήμερα ο νέος ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5237

Οι αλλάγες (αρκετές) όσο αφορα τους προπονητές :

Άρθρο 22: Προπονητής
Κώδικας: Επιλογή όλων
1. Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που με την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει σχετικά με άθλημα ή αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα ή φυσική δραστηριότητα αναψυχής ή ακραία τουριστική αθλητική δραστηριότητα, αναλαμβάνει την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και την πρόοδο των αθλητών, καθώς και όσων αθλούνται σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού ή ασκούνται σε γυμναστήρια, δημόσια και ιδιωτικά και ταυτόχρονα διαφυλάττει και βελτιώνει την υγεία των παραπάνω προσώπων.

2. α)Για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή οι δικαιούχοι υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3919/2011 (Α΄ 32) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα που έχουν επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 8639/2013 (Β’ 18).
β)Μετά την παρέλευση προθεσμίας τριών (3) μηνών από την από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή είναι ελεύθερη, εφόσον έχουν υποβληθεί με την αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά της περίπτωσης α, διαφορετικά, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, απαγορεύεται η άσκησή του.
γ)Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δύο πρώτων περιπτώσεων, ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών που τηρείται στη ΓΓΑ. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

3. Απαγορεύεται η λειτουργία τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας, χωρίς την πρόσληψη προπονητή του παρόντος άρθρου, ή εκπαιδευτή του άρθρου 25.

4. Κάθε προπονητής ή εκπαιδευτής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής, απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Εκτός των κωλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 27, αν ασκηθεί κατά προπονητή ή εκπαιδευτή ποινική δίωξη για πλημμελήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής με παθόντα ανήλικο, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί, αν κρίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για την προστασία ανηλίκων αθλητών, να αναστείλει την επαγγελματική τους άδεια, μέχρι ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

6. Ο προπονητής μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου στο οποίο εργάζεται, καθώς και αθλητής οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, όχι όμως της ίδιας αγωνιστικής κατηγορίας με αυτό στο οποίο εργάζεται.

και

Άρθρο 23: Κατηγορίες προπονητών
Κώδικας: Επιλογή όλων
1. Οι προπονητές διακρίνονται σε:
α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
ααα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
βββ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, ή έχουν αποκτήσει διετή προϋπηρεσία βοηθού προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Α’ ή Β΄ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,

β) Προπονητές Β΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
ααα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, χωρίς ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
βββ)οι απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, σχολών της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
γγγ)οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, με αντίστοιχη ειδικότητα,
δδδ)οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου, που έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Γ’ κατηγορίας ή έχουν αποκτήσει διετή προϋπηρεσία βοηθού προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Α’ ή Β΄ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
εεε)οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές με αναπηρία, για τα αθλήματα στα οποία σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου.

γ) Προπονητές Γ΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
ααα) οι απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με κατεύθυνση προπονητική χωρίς ειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα,
βββ)οι κάτοχοι αντίστοιχου με αυτό των Ι.Ε.Κ. πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, χωρίς ειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα,
γγγ)οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα.
δδδ)οι απόφοιτοι Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με κατάρτιση στην προπονητική.

2. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητές των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών και των διεθνών ομοσπονδιών.


Σημαντικό επίσης που αλλαζεί σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 22 /Παράγραφος 6

Ο προπονητής μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου στο οποίο εργάζεται, καθώς και αθλητής οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, όχι όμως της ίδιας αγωνιστικής κατηγορίας με αυτό στο οποίο εργάζεται.

Εικόνα
Άβαταρ μέλους
Lambros10
Site Admin
 
Δημοσιεύσεις: 2168
Εγγραφή: Τρί Ιαν 18, 2005 5:09 pm

Επιστροφή στο Υδατοσφαίριση και Προπονητική

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron